ماده 204- مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید:

الف – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه وسال به حروف و عدد.

ب – نام کسی که اوراق به اوابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مؤدی دارد.

ج – نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده 203 این قانون.

کمک مفهومی: چنانچه شخصی از محل خود به محل دیگری نقل مکان کرده باشد می بایست مراتب را به دارایی اطلاع دهد چنانچه موذی کوتاهی کند هیچ عذری پذیرفته نیست در صورتی که نامور ابلاغ در محل متوجه شود که این برگه به موذی نمی رسد می بایست از تحویل به غیر خود داری کند و از طریق تماس تلفنی مراتب را به اطلاع موذی برساند

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.