ماده 194 – مؤدیانی که اظهارنامه آن ها در اجرای مقررات ماده 158 این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد درصورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده ازطرف مؤدی بیش ازپانزده درصد (15%) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیزنخواهد بودتا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات وبخشودگی های مقرر در قانون مالیات ها نیز محروم خواهند شد.

کمک مفهومی: طبق ماده 185 خلاصه معاملات فصلی یکی از موارد ارزیابی و تشخیص کارشناس می باشد در صورتی که درامد اعلام شده از سمت مودی با درامد اعلام شده توسط گزارشات فصلی بیش از 15% اختلاف داشته باشد جرائم ماده 194 مشمول میشود

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست