ماده 193– نسبت به مؤدیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه وحساب سود و زیان یا عدم ارایه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (20%) مالیات برای هر یک از موارد مذکور خواهند بود.

تبصره– عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

کمک مفهومی تبصره: حتی کسانی که معافیت مالیاتی دارند در صورتی که از ارائه اظهارنامه در موعد مقرر خود داری کنند دیگر مشمول معافیت نمیشوند و به صورت تشخیص کارشناس درامد ایشان اعلام میشود

دیدگاهتان را بنویسید