ماده 189– اشخاص حقوقی وهمچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود وزیان و دفاتر ومدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد ومالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل 5 درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه براستفاده از مزایای مقرر در ماده 190 این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشد. جایزه مربوط از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

کمک مفهومی: یکی دیگر از مزایای قبولی دفاتر ماده 189 میباشد این فرصتی است که برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی برای پرداخت مالیات کمتر یا کتمان درامدها یا ایستادگی برخی روابط جهت تامین کالا از دست می دهند

دیدگاهتان را بنویسید