ماده 188– متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلف اند براساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالت نامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید به وسیله هر یک از وکلاء نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به اداره امور مالیاتی ارایه شود و گرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهدبود.

کمک مفهومی : اشخاصی که به عنوان وکیل در طی سال با وکالتنامه ای که توسط دفترخانه اسناد رسمی صادر میشود وکالتنامه تهیه میکنند باید علاوه بر پرداخت حق تمبردفترخانه مشخصات این وکالتنامه را در دفتر مخصوص ثبت و در نهایت به اداره دارایی تحویل دهد در غیر این صورت وکیل وجاهت قانونی از لحاظ دارایی ندارد

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.