ماده 185– در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل 4 از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسنادرسمی مکلف اند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد درمقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند.

کمک مفهومی: این امر جهت تعقیب تخلفات ناشی از وکالتنامه ها تاخیر در ابطال حق تمبرها توسط برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی صورت میگیرد

دیدگاهتان را بنویسید