ماده 183– در مواردی که انتقال ملک بوسیله اداره ثبت انجام می گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی باید قبلا پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام انتقال ملک خواهد نمود.

کمک مفهومی: جهت نقل و انتقال ملک باید ابتدا شخص به اداره دارایی مربوطه مراجعه کند پس از تکمیل فرم نقل و انتقال ملک و پرداخت حق تمبر میتواند اصل گواهی نقل و انتقال ملک  را از دارایی دریافت و بعد از آن به اداره ثبت مراجعه و نقل و انتقال را انجام دهد

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.