ماده 182– کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد وکسانی که در اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند درحکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهدشد.

کمک مفهومی: اشخاصی که از مودی اصلی حکم مباشر یا وکالتنامه یا قیم را داشته باشند برای قانون مودی محسوب میشوند و باید تمامی وظایف مودی را به عهده بگیرند

دیدگاهتان را بنویسید