ماده 167– وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امورمالیاتی کشور می تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

کمک مفهومی: بابت مدت زمان وصول چک مبلغی کارمزد یا جریمه نیز از مودی دریافت می شود

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.