ماده 155– سال مالیاتی عبارت است از:

یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هرسال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم می شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن ها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آن ها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرارمی گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آن ها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد.

کمک مفهومی: برای مثال شرکتهای کشاورزی و مدارس غیر انتفاعی از اول مهر سال مالی آنها شروع می شود و تا 31 شهریور ادامه دارد بنابراین می بایست تا پایان دی ماه اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال کنند.

ماده 150 الی 154 حذف شده است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست