ماده 148– هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:

1 – قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده

2 – هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:

الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).

ب – مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین خواهد شد.

ج – هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی ازکار کارکنان.

د – حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

ﻫ – وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

و– معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین ما به التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می شود.

این حکم نسبت به ذخائری که تا کنون درحساب بانک ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود. پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون

3 – کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف.

4 – اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد.

5 – مخارج سوخت، برق، روشنائی، آب و مخابرات و ارتباطات.

6 – وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.

7 – حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق وعوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری ها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آن ها پرداخت می شود(به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد).

8 – هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب و نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

9 – هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت ودارایی مؤسسه مشروط براینکه:

اولاً – وجود خسارت محقق باشد.

ثانیاً – موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثاً – طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.

آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی می رسد.

10 – هزینه های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر.

11 – ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه:

اولاً – مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.

ثانیاً – احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.

ثالثاً – در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

12 – زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که ازطریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است.

13 – هزینه های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستاجر است درصورتیکه اجاری باشد.

14 – هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه درصورتی که ملکی باشد.

15 – مخارج حمل و نقل.

16 – هزینه های ایاب و ذهاب، پذیرائی و انبارداری.

17 – حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل دلالی، حق الوکاله، حق المشاوره، حق حضور، هزینه حسابرسی وخدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حق الزحمه بازرس قانونی.

۱۸ـ سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

 

19 – بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین می روند.

20 – مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

21 – هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد.

22 – هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.

23 – مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد برمانده حساب ذخیره مشکوک الوصول.

24 – زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط براتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مؤدی.

25 – ضایعات متعارف تولید.

26 – ذخیره مربوط به هزینه های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

27 – هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن درسال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد.

28 – هزینه خرید کتاب و سایرکالاهای فرهنگی هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آن ها تا میزان حداکثر 5 درصد معافیت  مالیاتی موضوع ماده 84 این قانون به ازای هر نفر.

۲۹ـ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی

تبصره 1– هزینه های دیگر که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی جز هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهدشد.

تبصره 2– مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی درصورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهندشد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جز ب بند 2 این ماده خواهد بود جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصره 3– در محاسبه مالیات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای1و2 ماده 15 قانون شرکت های تعاونی مصوب 16 خرداد 1350 واصلاحیه های بعدی آن و در مورد شرکت ها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 13 شهریور 1370 تطبیق داده اند یا بدهند ذخیره موضوع بند 1 و حق تعاون و آموزش موضوع بند 3 ماده 25 قانون اخیر الذکر جزء هزینه محسوب می شود.

کمک مفهومی بند 1: فاکتور خرید کالای اصلی و تولید جهت ورود به انبار با فاکتور فروش کالای اصلی جهت خروج به انبار معتبر و منطبق باشد

کمک مفهومی بند 2: بند ب ریز هزینه کارکنانی که در بند الف اعلام شده به این شرح می باشد

11.112.690 = 370.423 * 30

12.612.690 = (حق مسکن)400.000 + (بن)1.100.000 + 11.112.690

22.925.482 = 3.590.254 +(اولاد) 2.222.538 + (حق جذب)4.500.000 + 12.612.690

در غیر این صورت می بایست طبق جدول مالیات پرداخت کند. همچنین عیدی و پاداش که پایان هر سال به کارکنان پرداخت میگردد معاف از مالیات می باشد وهزینه قابل قبول برای دارایی است

جهت بهره مندی از خدمات مالیات عملکرد،مالیات بر ارزش افزوده، تامین اجتماعی ،ثبت شرکتها و اداره کار در ز مینه حسابداری های پیمانکاری،خدماتی،صنعتی ،بازرگانی ،واردات ،صادرات  و مشاغل در مشهد و سایر شهرهای واقع در خراسان رضوی،خراسان شمالی و خراسان جنوبی با ادمین تماس حاصل فرمایید.

کمک مفهومی بند ه :سه درصد مطرح شده ، سه درصد بیمه بیکاری می باشد

کمک مفهومی بند و :سنوات ، و محاسبه سنوات پرداخت نشده به تاریخ روز (هرگاه کارفرما سنوات شخصی را در سال خودش پرداخت نکند ،در سالهای آتی می بایست سنوات سالهای گذشته را به نرخ روز حساب کند

کمک مفهومی بند 2 الف :کلیه هزینه های کارکنان طبق این بند مورد قبول دارایی است و برخی از آنان معاف از پرداخت و برخی می بایست مالیات پرداخت کنند، دارایی بر اساس لیست حقوقی که تا پایان ماه آتی مودی به دارایی ارسال می کند ، این ماده را بررسی و تشخیص می دهد،   برای مثال ب،شخصی که ماهانه 20.000.000ریال حقوق می گیرد طبق جدول اعلام شده از سمت دارایی معاف از مالیات می باشد، و چنانچه از آن بیشتر بگیرد مکلف به پرداخت مالیات کارکنان از سمت کارفرما می باشد

بند و: در صورت داشتن اجاره نامه رسمی  مورد قبول دارایی است، چنانچه، هزینه اجاره به هر مبلغی که باشد جز در مواردی که از کمیسیون تقویم بیشتر اعلام گرددو اجاره نامه مربوط به محلی که در ثبت شرکتها به عنوان محل فعالیت قانونی اعلام شده باشد

بند 4:کرایه ماشین آلات ، چنانچه اجاره نامه یا قولنامه داشته باشد و همچنین ماشین هر سال اظهارنامه به دارایی ارسال کرده باشد ، این قراردادهای اجاره به عنوان هزینه مورد قبول دارایی می باشد

بند 5: چنانچه دارای قبوض معتبر از سازمانهای آب و فاضلاب ، مخابرات و .. داشته باشد که نشانی مطرح شده با نشانی قانونی در ثبت شرکتها یکی باشد

بند 6:چنانچه قرارداد بیمه های آتش سوزی ، سرقت و … به نام شرکت و نشانی شرکت با شرکت های معتبر بیمه منعقد شده باش

بند 7: کلیه موارد مطرح شده در این بنددر صورت داشتن قبض عوارض و فیش پرداختی مورد قبول دارایی می باشد

بند 8: در صورت داشتن فاکتور ارزش افزوده دار مورد قبول دارایی است در غیر اینصورت به هیچ وجه دارایی تایید نمی کند

بند 9 : طبق آیین نامه زیان یا خسارت وارده به شرکت یا موسسه مورد قبول می باشد

۱- اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مؤدی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه ، همراه با اسناد مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذیربط.

۲- احراز خسارت وارده از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط پس از بررسی اسناد ومدارک ارائه شده توسط مؤدی و اطلاعات مکتسبه باتوجه به مستندات زیر:

۱-۲- گواهی یا تائیدیه خسارت وارده از سوی مراجع ذیصلاح که متولی تشخیص   خسارت می باشند. و یاهرگونه سند معتبر دیگری که خسارت وارده را تائید نماید.

۲-۲- صورتجلسه یا صورتجلساتی که درخصوص ایجاد خسارت توسط مؤدی یا سایر مراجع ذیربط دراین زمینه تنظیم گردیده است.

۳-۲- قراردادهای بیمه مربوط.

۳- خسارت وارده طبق قانون و مقررات یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا درهرصورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.

۴- ارائه تعهد کتبی مؤدی مبنی بر اینکه این خسارت از طرف هیچ مرجعی جبران نشدهاست.

این آئین نامه در اجرای بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۳۱۰/۴۰۵۱-۲۱۱ مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۸۱ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسید.

بند 10: برای مثال ، راه اندازی تیم فوتبال یا والیبال

بند 11:برای مثال، شرکتی فاکتوری به مبلغ 100.000.000 ریال به شخص یا شرکت دیگری فروخته چنانچه شخص یا شرکت 20.000.000 ریال را تسویه کرده باشد و مابقی را پرداخت نکند و مستنداتی موجود باشد ، مبنی بر اینکه شخص یا شرکت این فاکتور را تسویه نکرده اند و نمی کنند ، فاکتور صادره نیز طبق ماده 169 دارای فرمت قانونی و ارزش افزوده نیز باشد، دارایی 80.000.000 باقیمانده را به عنوان هزینه مطالبات مشکوک الوصول تایید می کند (کم نظیر بوده )

بند 12: چنانچه ملک محل شرکت یا موسسه اجاری باشد ، هزینه هایی مثل تعمیر پکیج در طی سال که به عهده مستاجر است و فاکتور رسمی و ارزش افزوده دار داشته باشد مورد قبول دارایی است

بند 13: طبق برگه قطعی سال های گذشته چنانچه زیانی مورد قبول دارایی در سال جاری باشد از درآمد سال جاری کسر می گردد و مورد تایید دارایی می باشد

بند 14:چنانچه ملک محل شرکت یا موسسه به نام شرکت باشد، هزینه های سرویس تاسیسات به صورت هر سال ، رنگ آمیزی وتعمیراتی که دارای فاکتور ارزش افزوده دار و رسمی و مربوط به نگهداری محل باشد ، مورد قبول دارایی است

بند15: بارنامه داخل شهری یا بین شهری یا بین کشوری معتبر دارای مهر های بین المللی یا وزارت راه و ترابری یا قبوض شهرداری  و باسکول داشته باشد

بند 16: در صورت داشتن فاکتورهای ارزش افزوده دار ، یا قبوض رسمی ، که بیشتر اوقات رد هزینه می شود

بند 17: درصورت داشتن قرارداد رسمی و امضا شده و داشتن مبلغ قراردادی معادل عرف جامعه مورد تایید دارایی می باشد

بند18:در صورت وجود این هزینه ها در صورتحساب بانک یا صندوق مورد تایید می باشد

بند19: درصورت داشتن فاکتور مورد تایید می باشد و همچنین در انتهای سال یا در طی دوره از موجودی ملزومات کسر و به هزینه ملزومات اضافه گردد، مانند پانچ، تلفن و ..

بند20:در صورت وجود فاکتور ارزش افزوده دار ، ماننده تعویض لاستیک ماشین

بند 21:اصل فیش  هزینه های حق ثبت که به حساب خزانه دولت واریز می شود

بند 22: اصل فیش هزینه های حق عضویت که به حساب های اصناف واریز می شود

بند 23: در بند 11 توضیح داده شده است

بند24:در صورت وجود مدارک لازم  بانک یا گمرک یا قرارداد با شرکت خارجی

بند 25:در صورت وجود مدارک و مستندات کافی مورد قبول دارایی است

بند 26:برای مثال ذخیره قراردادهای پشتیبانی که در سالهای گذشته پرداخت شده است

بند 27:مانند هزینه سنوات یا عیدی

بند29:تبصره 1، هزینه های اجرت  و نصب کالاهای اصلی فروش

بند29: تبصره 2، معمولا شرکت های ثبت شده ، هیات مدیره خانوادگی دارند و نام آن شخص نیز باحفظ سمت در لیست بیمه قرار می گیرد، و گاهی نیز شخص درشرکت نیست ولی به اعتبار مدارک آن شخص شرکت درآمدزا می شود ، بنابراین شخص موظف است و باید در لیست بیمه قرار گیرد، در صورتی که افراد موظف در لیست بیمه نباشند هزینه های آنها مورد قبول دارایی نمی باشد .

تبصره 3:باید بررسی شود

دیدگاهتان را بنویسید