ماده 144– جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و جوایز علمی و بورس های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یاحق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می گردد بطور کلی و نیز درآمد ناشی از فعـالیت های پژوهـشی و تحـقیقاتی مراکزی که دارای پـروانه تحـقیق از وزارتخانه های ذیصلاح می باشند، به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی، بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی وامور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، ازپرداخت مالیات معاف می باشد.

کمک مفهومی: متاسفانه در این قانون کلیه امور را در یک سطح دانسته یعنی مهریه و ثبت اختراع در راستای یک خط کش قرار دارند در هر صورت درامدهایی مثل مهریه که شخص اظهارنامه ارسال نمیکند میتواند همان جا که قرار به پرداخت است نسبت به مبلغ مهریه مالیات محاسبه میشود و در دارایی سهم خود را فیش صادر میکند و مهریه گیرنده باید پرداخت کند در ثبت اختراع که مانند مهریه قیمت ندارد مبالغ ثابتی هنگام ثبت به عنوان مالیات باید پرداخت شود که با چنین ماده ای معاف شناخته شده است

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست