ماده 143– شرکت هایی که سهام آن ها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده درصورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد معادل 10 درصد مالیات آن ها بخشوده می شود.

تبصره 1– از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها در بورس و همچنین سایر اوراق بهاداری که دربورس معامله می شوند، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورس مکلف اند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و طرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند.

تبصره 2– از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا درسایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد ارزش اسمی آنها وصول می شود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلف اند قبل از انتقال مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.

تبصره 3– درشرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد. شرکت ها مکلف اند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

کمک مفهومی:بنا به تعریف سهام شناور آزاد به نسبتی از سهام یک شرکت که در بازار قابل معامله است و با اهداف مدیریتی توسط سهامداران کنترل کننده نگهداری نمیشود و در فرایند معاملات حضور دارد گفته میشود عرضه و تقاضای این بخش از سهام که قیمت سهام شرکت را تعیین میکند و قابلیت نقد شوندگی سهام را نشان می دهد و بخش بلوکه شده به دلیل عدم حضور در فرایند عرضه و تقاضا ی روزانه در نوسان و تعیین قیمت سهام تاثیری ندارد

کمک مفهومی: صندوق سرمایه گذاری را میتوان مانند شرکتی در نظر گرفت که با جمع آوری منابع پولی کوچک به سرمایه گذاری درسبدی از اوراق بهادار می پردازد که این سبد ممکن است شامل سهام اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار باشد . در حقیقت صندوق سرمایه گذاری مجموعه ای است از سهام اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار که این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم میکند تا به جای خرید یک سهم یا اوراق مشارکت خاص در مجموعه ای از این دارایی ها سرمایه گذاری کنند . در حقیقت هر فرد میتواند با سرمایه مورد نظر خود (هر چند اندک) در سبدی از دارایی های متنوع سرمایه گذاری کرده و به این ترتیب نسبت به آورده خود در سود و زیان صندوق سهیم شود.

سرمایه گذار میتواند هر زمان که بخواهد سرمایه خود را از صندوق خارج کند با اینکارواحدهای سرمایه گذاری وی از منابع صندوق به نرخ ارزش روز دارایی ها (NAV)  بازخرید میشود

ماده 143 مکرر– حذف شده است.

دیدگاهتان را بنویسید