ماده 136 – وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود از پرداخت مالیات معاف است.

کمک مفهومی: این نوع بیمه ها نوعی سپرده گذاری می باشد به همین دلیل از پرداخت مالیات معاف می باشند.

lماده 135 حذف شده است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست