ماده 133– صد در صد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شرکت های تعاونی روستائی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آن ها از مالیات معاف است.

تبصره – دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری درشرکت های تعاونی روستائی اختصاص داده می شود، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.

کمک مفهومی: مواردی مثل قانون 133 که دارایی از اماکنی که دارای مستندات قانونی معافیت هستند مبلغی دریافت کند می بایست مبلغ را به حساب شرکت واریز کند

دیدگاهتان را بنویسید