ماده 128 – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آن ها منظور خواهد شد.

کمک مفهومی: توضیحی که برای ماده 126 اعلام شده است

ماده 129 حذف شده است

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست