ماده 126 – صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده (123) این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می شود.

کمک مفهومی: مالیات بر درامدهای اتفاقی همانند برنده شدن در قرعه کشی و دریافت خسارت برای اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلفند در تاریخ ارسال اظهارنامه مقرر شده ارسال کنند ولی اشخاصی و موارد گفته شده در ماده 126 را به صورت علی الحساب در طی سال به دارایی اعلام و مبلغ مالیات آن را پرداخت کنند

کمک مفهومی: اظهارنامه های درامد اتفاقی که تا اردیبهشت ماه سال بعد باید پرداخت شود مربوط به شرایط خاصی از مودی می باشد که پس از بررسی بیشتر شرایط آن را در این کانال اعلام خواهد شد

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.