ماده 125 – انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات برارث مشمول مالیات می باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

کمک مفهومی: چنانچه نقل و انتقال ملک از بابت انتقال سهم ارث باشد از قوانین این فصل به هیچ وجه استفاده نمیگردد.

ماده 124 حذف شده است.

دیدگاهتان را بنویسید