ماده 122 – در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می شود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره – در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند ماخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از ما به التفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.

کمک مفهومی: برای مثال: چنانچه یک باب واحد مسکونی به شخصی هدیه داده میشود باید مالیات آن از تاریخی که به نام شخص سند ثبت شود محاسبه و پرداخت شود چنانچه از تاریخ تعلق تا تاریخی که سند ملکی از آن مکان درامدی کسب کند می بایست عین مبلغ مالیات آن را از سمت شخص دارنده ملک پرداخت کند

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست