ماده 121– صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می گردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می باشد.

در این صورت اگر در فاصلة بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

کمک مفهومی: چنانچه قراردادی بسته شود و ظرف مدت 6 ماه لغو یا برگشت داده شود چنانچه مبلغ مالیات آن پرداخت شده باشد قابل برگشت به مودی است اگر در این مدت درامد هر چند ناچیز کسب کرده باشد باید مالیات آن را پرداخت کند

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست