ماده 120– درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از:

صددرصد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (64) این قانون برای آن ها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره – در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده 63 این قانون می باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین که براساس مقررات این ماده تعیین می شود نسبت به طرف معامله ای که از آن منتفع شده است.

کمک مفهومی: املاکی به صورت وقف به دیگری سپرده میشود طبق ماده 64 در کمیسیون تقویم املاک مورد ارزیابی و مالیات آن پرداخت می گردد

کمک مفهومی: هبه معوض: در قرارداد های تعویض دو مال متفاوت از لحاظ ارزش و جنس می باشد که طرفین راضی از آن نیستند و شرط میگذارند که این دو با این تفاوت با رضایت کامل تعویض میگردد و هیچ کدام ادعایی در قبال آن ندارند

کمک مفهومی: طبق تبصره ماده 120 کل مبلغ صلح معوض باید مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شود مابه التفاوت ارزش دو مال در هبه معوض نیز توسط آنکه مال بیشتر به آن تحویل داده شده مورد محاسبه مالیات قرار گیرد و پرداخت شود

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست