ماده 118 – تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.

تبصره – آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون یاتسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده 116 این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکا ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.

کمک مفهومی: مفاصا حساب مالیاتی موقعی صادر میشود که کلیه بدهی های شخص اعم از عملکرد تکلیفی حقوق ارزش افزوده و … تعین و پرداخت شده باشد در صورتی که این مفاصا حساب به شرکت تعلق نگیرد مدیران اجازه تقسیم اموال موجودی ها و حسابهای بانکی را نخواهند داشت در صورتی که مودی تمام وظایف خود را انجام دهد و ممیز اقدام به پیگیری نکند و مهلت یک ساله اعلام انحلال در روزنامه رسمی کشور اتمام شود دارایی موظف است اظهارنامه ارسالی مودی را قطعی کند

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.