ماده 116– مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده (115) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره– مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند با رعایت تبصره (2) ماده (115) این قانون به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون محاسبه می گردد.

کمک مفهومی: شرکتهایی که اعلام انحلال میکنند می بایست شخصی را جهت رفع مشکلات تصفیه به ثبت شرکتها و دارای معرفی کنند که ایشان می بایست اظهارنامه منتهی به تاریخ انحلال را برای دارایی ارسال کنند و مالیات ابزاری خود را در همان زمان پرداخت کنند فرم اظهارنامه انحلال با اظهارنامه عملکرد یکی است و تغییری نکرده است

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.