ماده 114 – آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی درتاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد، تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

کمک مفهومی: شرکتهایی که قصد انحلال یا تغییر تصدی هیات مدیره دارند موظفند آخرین تغییرات را در فرمهای مخصوص به همراه آخرین لیست سهامداران با مهر شرکت و امضاهای مجاز به اطلاع دارایی برسانند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.