ماده 112 – حکم ماده (99) و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

کمک مفهومی: از آنجا که قطعی شدن پرونده های پیمانکاری ممکن است چندین سال زمان ببرد چنانچه درامد قطعی شده شخص حقیقی یا حقوقی قبل از 1/1/1395 باشد می بایست هنگام تسویه برابر با نرخ همان سال مبلغ مالیات توسط کارفرما کسر گردد

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست