ماده 105– جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف درایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف وکسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.

تبصره 1– در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.

تبصره 2– اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمائی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند.

تبصره 3– در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات هایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابلاسترداد است.

تبصره 4– اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره 5– در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره 6 – درامد مشمول مالیات ابزاری شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول 25% تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد

تبصره۷ـ به ازای هر ده درصد(۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحددرصد و حداکثر تا پنج واحددرصد از نرخهای مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

کمک مفهومی: برای مثال شرکتهای بازرگانی که صادرات و فروش داخلی و خارجی دارند و فروش داخلی به عمده فروشی و جزئی فروشی داشته باشند چنانچه در یک سال از سه درامد استفاده کنند به شرح زیر اعمال می شود

شرکت الکترونیکی

صادرات: 1.000.000                            فروش عمده: 5.000.000              فروش جزئی: 4.000.000

محاسبه مالیات صادرات معاف

عمده  250.000 = 5% * 5.000.000               جزئی  720.000 = 18% * 4.000.000

درامد مشمول مالیات 970.000

مالیات محاسبه شده 242.500 = 25% * 970.000

دو نرخ 5 و 18 % در دفترچه ضرایب مالیاتی هر سال اعلام میشود

کمک مفهومی تبصره 1: انتفاعی = سود ده

کمک مفهومی تبصره 3: چنانچه در طی سال علی الحساب به دارایی مبالغی پرداخت شود به جز حق تمبرها از مالیات محاسبه شده آن سال کسر و مابقی قابل وصول خواهد بود

کمک مفهومی تبصره 7: مثال اظهارنامه سال 90 درامد ابزاری 100.000.000 ریال و تا قبل از رسیدگی دفاتر سال 91 مالیات سال 90تسویه شده باشد اظهارنامه سال 91 تا پایان تیر ماه 92 با درامد 110.000.000 ریال ارسال شده باشد ممیز این اختیار را دارد تا 5% به مالیات تعیین شده در برگ قطعی سال 91 تخفیف دهد زیرا درامد 10% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است این مبلغ برای شرکتهای متوسط و کوچک ناچیز و برای شرکتهای بزرگ حائز اهمیت می باشد.

ماده 104 حذف شده است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست