ماده 99 – قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آن ها قبل از تاریخ تصویب این قانون می باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.

تبصره – قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی که پیشنهاد آن ها از تاریخ 3 اسفند 1366 لغایت 29 اسفند 1367 تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده وفقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به سال 1367 تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.

کمک مفهومی: از آنجایی که قطعی شدن پروندهای پیمانکاری ممکن است چندین سال زمان ببرد چنانچه درامد قطعی شده شخص حقیقی  یا حقوقی قبل از 1/1/1395 باشد می بایست هنگام تسویه برابر با نرخ همان سال مبلغ مالیات توسط کارفرما کسر گردد.

ماده 98 حذف شده است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.