ماده 97ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

حکم موضوع تبصره ماده(۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد(۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.

کمک مفهومی:تمامی مودیان مالیاتی اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه هر سال اظهارنامه عملکرد سال گذشته خود را به دارایی ارسال کنند پس از ارسال اظهارنامه عملکرد دارایی مودی را دعوت می کند تا اسناد و مدارک خود را ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به ایشان تحویل دهد پس از بررسی برگ تشخیص صادر و به مودی ابلاغ می شود اگر مودی نسبت به نحوه محاسبه معترض است می تواند 30 روز پس از ابلاغ برگه اعتراض خود را به ممیز اعلام کند

کمک مفهومی: چنانچه مودیان در تاریخ مذکور اظهارنامه های مالیاتی خود ارسال نکنند اظهارنامه براورد دارایی از ارزیابی محل فعالیت کسبه همجوار اطلاعات بانکی تنظیم و طبق آن برگ تشخیص ابلاغ می گردد چنانچه از مهلت اعتراض برگ تشخیص بگذرد و مودی باز هم اعتراض نکند حکم قطعی و لازم الاجرا می شود.

ماده 98 حذف شده است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست