ماده 95ـ صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.

آیین نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

کمک مفهومی: اشخاص حقوقی سهامی خاص یا موسسات باید دفاتر تجاری سال بعد خود را تا پایان اسفند ماه سال قبل خریداری کنند و که دارای دفتر روزنامه و کل می باشد مشاغل بند الف و ب دارای دفتر درآمد و هزینه می باشند مشمولین بند ج مشاغلی که توسط دارایی اجبار شده باید صندوق مکانیزه  و ماشینی صندوق داشته باشند

ماده96 حذف شده است

دیدگاهتان را بنویسید