ماده 93 – درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل می باشد.

تبصره – درآمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد.

کمک مفهومی: شرکت های اختیاری – به این ترتیب است که تعدادی از افراد با میل و اراده خود سرمایه ای فراهم نموده و در موضوع معینی به کار انداخته و در سود و زیان آن شریک گردند و شرکتهای اختیاری به سه طریق تشکیل می شوند.

1.در نتیجه عقد ماند اینکه چند نفر مشترکا باغ یا خانه ای را خریداری نمایند یا در خرید مال منقولی با هم شریک باشند.

  1. امتزاج اختیاری به این معنا که چند نفر اموال خود را که از یک نوع و یک جنس می باشد با یکدیگر مخلوط کنند مثل اینکه سه نفر کدام 5 تن برنج خود را با هم ممزوج نمایند و در فروش آن سهیم گردند
  2. در نتیجه قبول مالی مانند اینکه چند نفر مالی را به طور مشاع از کسی قبول نموده که در قبال آن کار یا امر به خصوص را انجام دهند در این صورت همه آنها در آن مال شریک می باشند

کمک مفهومی: مضارب = سرمایه گیر

کمک مفهومی: شرکت های قهری یا غیر عقدی ایجاد شرکت قهری در نتیجه ارث

وقتی کسی فوت نماید و مال و اموالی از او باقی بماند به وراث او می رسد و آنها با هم در ارثیه یا ماترک سهیم و شریک می باشند  فرقی نمی نماید که  فوت حقیقی باشد یا فرضی (مانند حکم فوت فرضی مفقود الاثر – ماده 1011 قانون مدنی و مواد بعدی) و این مشارکت بدون توافق حاصل می شود و مشاع است  و تا موقعی که اموال تقسیم نگردد این مالکیت مشاع بین ورثه موجود است لیکن پس از تقسیم به آن افراز گویند و سهم هر یک مشخص می گردد.

ماده 876 قانون مدنی – ارث به موت حقیقی یا فرضی مورث تحقق پیدا می کند

ایجاد شرکت قهری در اثر امتزاج قهری: منظور از امتزاج این است که اموال دو یا چند نفر بدون موافقت آنها با هم مخلوط گردد و شرکا شخصا دخالتی در ایجاد آن نداشته باشند مانند اینکه دزدی مقداری برنج از سه نفر دزدیده باشد و آنها را در محلی روی هم بریزد با اینکه به جای دزد عوامل قهری از قبیل باد شدید موجب این مشارکت بشود مانند برنج یا گندم کشاورزی که در محل کشت آن درو و از خوشه جدا شده و روی هم انباشته گردیده و آماده حمل است به علت وزش باد شدید با برنج کشاورزان اراضی مجاور که در کنار هم قرار گرفته مخلوط شود

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست