ماده 89 – صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه،به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می باشند، موکول به ارایه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

کمک مفهومی: کسانی که میخواهند از مدرک مذبور استفاده کنند قبل از انجام هر کاری باید مفاصا حساب از دارایی دریافت کنند این مفاصا حساب در صورتی که تبعه در لیست حقوق شرکتی باشد بررسی مالیات حقوق شرکت جزو هیئت مدیره باشد عملکرد مالیاتی شرکت یا در حال رسیدگی باشد یا قطعی و مبلغ پرداخت شده باشد چنانچه جزء اشخاص حقیقی نیز باشد باید تشکیل پرونده مالیاتی و وضعیت پرونده در حال رسیدگی یا قطعی باشد

دیدگاهتان را بنویسید