ماده 88 – درمواردی که ازاشخاص مقیم خارج که درایران شعبه یانمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت کنندگان حقوق مکلف اند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

کمک مفهومی: چنانچه شخصی در ایران برای افراد خارج از ایران کار میکند می بایست با تشکیل پرونده اشخاص حقوقی به نام شرکت بدهد و در صورتی که اجاره یا شرایط آن مقدور نیست یک پرونده اشخاص حقیقی به نام خود تشکیل دهد لیست حقوقش را در پایان هر ماه به دارایی ارسال و در صورت لزوم پرداخت کنند و همچنین کل 12 ماه حقوق را در اظهارنامه اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه و اشخاص حقوقی تا پایان تیر ماه ارسال کند

کمک مفهومی: پیشنهاد میشود اگر تمایل به استفاده از مزایای بیمه ای ندارد به هیچ وجه تشکیل پرونده ندهند چون در این موارد به ضرر کارگر می باشد بیمه شرکتی که در خارج از کشور است به دست آوردن مزایای بیکاری و از کار افتادگی و بازنشستگی پروسه طولانی مدت دارد بیمه خویش فرما برای اشخاص حقیقی نیز همین مزایا را ندارد پس دلیلی بر ارسال لیست به به دارایی نمی باشد

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.