ماده 87 – اضافه پرداختی بابت مالیات بردرآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امورمالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.

اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی های لازم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر درآن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

کمک مفهومی: چنانچه بر اساس محاسبه اشتباها مبلغی بیش از مبلغی که باید به دارایی داده شود به عنوان مالیات حقوق پرداخت گردد چنانچه خود موعدی تا پایان تیر ماه سال بعد که اظهارنامه های اشخاص حقیقی ارسال میشود کتبی درخواست دهد دارایی موظف است ظرف مدت 3 ماه بررسی و در صورت لزوم به مودی مسترد کند چنانچه مودی بدهی پرداخت نشده داشته باشد ار آن کسر میکند در غیر این صورت به حساب بانکی اعلام شده در اظهارنامه ها پرداخت میکند. چنانچه مودی درخواست کتبی ندهد و از تیر ماه نیز گذشته باشد هیچ وجهی استرداد نخواهد شد

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست