ماده 75 – از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از این که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

تبصره1 – در محاسبه مالیات این گونه مؤدیان تاریخ اجاره به جای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

تبصره2 – حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستاجر واگذار می شود مانع اجرای تبصره 7 ماده 53 این قانون نخواهد بود.

کمک مفهوم: عیان(ساختمان) عرصه (حیاط) املاک اوقاف شده حتی اگر توسط مستاجر بازسازی شده باشد و یا محلی در آن بنا شده باشد به اندازه مساحت زیر بنا مشمول مالیات خواهند بود

کمک مفهوم تبصره 1: تاریخ اجاره همان تاریخ تملیک یا تاریخی که در قولنامه توسط طرفین تاید شده باشد

کمک مفهوم تبصره 2: در صورتی که ملک توسط مستاجر به اجاره داده شود طبق تبصره 7 ماده 53 فقط عیان مورد محاسبه قرار میگیرد

دیدگاهتان را بنویسید