ماده 74– در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می باشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می گردد.

کمک مفهوم: دست دارمی نوعی تملک است در نواحی شمال ایران بدین سان که کسی زمین را از دیگری می گیرد و در آن باغ یا آبادی دیگر احداث میکند و حق الارض به مالک اصلی میپردازد رجوع به دستار میشود

کمک مفهوم: این نوع نقل و انتقال از طرف دارایی صحیح است و میبایست طبق قوانین مالیاتی آن پرداخت شود همچنین چنانچه ماشین آلات حق امتیازها اجاره داده شود جداگانه مشمول مالیات میباشد

کمک مفهوم: تاریخ تصرف و یا تحویل زمین زمانی است که در قولنامه امضا شده است گاهی ممکن است ماه ها زمان بین امضا قولنامه  و شروع به کار متصرفین باشد لذا باز هم تاریخ قولنامه حائز اهمیت است.

ماده 73 حذف شده است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.