ماده 71– زمین هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث شده وسیله خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده ی آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

کمک مفهوم:خیلی از افراد به این دلیل که از طرف شهرداری و یا آستان قدس تاییدیه نمی توانند بگیرند یک قولنامه ثبت میکنند و جهت قانونی کردن آن مبلغ مالیات نقل و انتقال آن را پرداخت میکنند این عمل طبق ماده 71 صحیح و وظیفه مودی دانسته

دیدگاهتان را بنویسید