ماده 66 – در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری ها یا مؤسسات وابسته به آن ها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله ی اجرای ثبت و سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (59) این قانون بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

کمک مفهومی:انتقال گیرنده در صورتی که شخص باشد طبق ماده 59 باید 5% و در صورتی که مواد گفته شده در ماده 66 باشد 2% مالیات پرداخت میکند

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.