ماده 63 – نقل وانتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

کمک مفهومی: عقد بیع ماده 338 قانون مدنی در مقام ارائه تعریف از عقد بیع مقرر داشته است (بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم)

کمک مفهومی: به زبان روان عقد بیع به قراردادی گفته می شود که یک طرف آن پول باشد یعنی همان خرید و فروش های روزمره

کمک مفهومی: معامله ای که بیع نباشد برای مثال یک واحد آپارتمان با یک ماشین یا ملک مبادله میشود باید مالیات نقل و انتقال طبق ارزیابی کارشناس دارایی پرداخت گردد چنانچه بخشی از آن پول و بخشی از آن ملک باشد از بیع خارج است ولی میزان مبلغ نقدی جداگانه و میزان ملک یا کالا مبادله شده جداگانه ارزیابی میشود گاه ممکن است مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناس بالاتر از مبلغ معامله شده باشد که شرایط اعتراض ندارد مگر از همان ابتدا مستندات معامله تکمیل باشد.

ماده 62 حذف شده است.

دیدگاهتان را بنویسید