ماده 55– هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانة سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه ی مالیات حقوق تقویم می گردد از کل مال الاجاره ی دریافتی او کسر خواهد شد.

کمک مفهومی: برخی از افراد به هر دلیلی از منزل به نام خود استفاده نمی کنند آن را به رهن یا اجاره می دهند و از محل دیگری را اجاره می نمایند قرارداد رسمی اجاره دو منزل را به دارایی ابراز می کنند پس از تظبیق با جدول املاک ما به التفاوت آنها درامد و نهایتا مالیات محاسبه می گردد

کمک مفهومی: چنانچه منزل به نام خود شخص اقساطی باشد و اقساط آن توسط سازمان یا نهادی کنترل شود و از حقوق آن شخص کسر گردد باید مستندات کسر حقوق و قرارداد قبل از ماه کسر از حقوق را به دارایی اعلام کند پس از تطبیق با جدول املاک ما به التفاوت آنها درامد و نهایتا مالیات محاسبه می گردد

ماده 56 حذف شده است

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.