ماده 51– در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

کمک مفهومی: البته هیچ شخصی نمیتواند تخلف کند زیرا در شرایط فعلی و صدور قبض و شناسه قبض توسط سازمان و پرداختهای آنلاین امکان خطا به صفر رسیده است همچنین در صورت پرداخت نشدن هر کدام پیشرفت کار امکان پذیر نمی باشد

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست