ماده 50– وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

کمک مفهومی:توضیح با مثال

جهت صدور کارت بازرگانی لزومی به دریافت برگه حق تمبر از اداره صنایع و معادن و تجارت نیست هنگام دریافت مفاصا حساب ماده 186 از دارایی خود سازمان برگه 100.000 ریالی حق تمبر جهت صدور مفاصا حساب مربوطه را صادر میکند

دیدگاهتان را بنویسید