فصل پنجم – حق تمبر

ماده 44– از هر برگ چک که از طرف بانک ها چاپ می شود در موقع چاپ دویست ریال حق تمبر اخذ می شود.

کمک مفهومی: این مبلغ در صورتحساب بانکی اشخاص با نام کارمزد صدور دسته چک ثبت میشود.

ماده 40 تا 43 حذف شده است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست