ماده 38ـ اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می شود به نرخ مذکور در ماده(۱۷) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده(۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود.

در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند(۳) ماده(۲۴) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره ـ مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

 

کمک مفهومی 1: اموال وصیت شده طبق قوانین قبلی و ماده 17 که مفصلا توضیح داده شده پس از تحویل اطلاعات به دارایی مالیات آن محاسبه میگردد

کمک مفهومی 2: اموالی که به سازمانهای دولتی طبق بند 3 ماده 24 که اشاره به ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم نیز دارد در صورت تایید سازمانهای خارج از پرداخت مالیات است ولی باید اظهارنامه آن را با سر فصل درامد اتفاقی به دارایی اغلام شود در صورت تسلیم نکردن اظهارنامه و اطلاعات در موعد مقرر اصل مبلغ از شمول مالیات خارج است ولی پرداخت جریمه آن لازم الاجرا است

کمک مفهومی 3: آنچه وقف و حبس میشود برای استفاده کنندگان آن دارای منافع هست و هر سال می بایست با ارائه اظهارنامه مربوط به اداره دارایی مالیات بر درامد خود را پرداخت کند

کمک مفهومی تبصره 1: وقتی شخصی فوت کند وصیت نامه قطعی میگردد

ارکان وصیت: وصیت دارای ارکانی میباشد که این ارکان بر چهار پایه استوار است

1 . موصی: یعنی وصیت کننده

2 . موصی له: کسی که از وصیت استفاده میکند

3 . موصی به: چیزی که به عنوان وصیت پرداخت میشود

4 . وصی: کسی که به وصیت عمل میکند.

ماده 35 تا 37 حذف شده است.

دیدگاهتان را بنویسید