ماده 33– مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف مدت سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول وا قع در کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

کمک مفهومی 1: به اموال خارج از کشور مالیات تعلق نمیگیرد چنانچه مالیات در آن کشور فروخته شود و فقط مالیات  هزینه انتقال وجه آن طبق ماده 17 پرداخت میشود

کمک مفهومی 2: به اموال داخل کشور تعلق میگیرد پس از انجام امور طبق ماده 26 مالیات هزینه انتقال وجه آن به خارج از کشور طبق ماده 17 نیز پرداخت میگردد.

ماده 27 تا 32 حذف شده است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست