ماده 24– اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

1 – وجوه بازنشستگی و وظیفه وپس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت ومرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آن ها حسب مورد که یک جا و یا بطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد.

2 – اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39 قرارداد وین مورخ فروردین 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 و بند(4) ماده (38) قرارداد وین مورخ اسفند ماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.

3 – اموالی که برای سازمان ها و مؤسسه های مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان ها و مؤسسه های مذکور.

4- اثاثالبیت محل سکونت متوفی

کمک مفهومی 1- موارد ذیل از پرداخت مالیات معاف میباشند

حقوق بازنشستگی و سایر مزایای کارگری که به همسر و فرزندان تحت تکلف فرد متوفی می رسد

کمک مفهومی 2- مربوط به امور خاص قراردادهای خارج از کشور میباشد که اینجانب در دسترس ندارم

کمک مفهومی 3- کلیه امور وقف نذر که توسط متوفی به نهاد یا سازمانهای ماده 2 بخشیده است

کمک مغهومی 4- اثاثیه و اموال زندگی متوفی

ماده 22 و 23 حذف شده

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست