ماده 3 تا 16 حذف شده

ماده۱۷ـ اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:
1 – نسبت به سپرده های بانکی اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند 2 این مواده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد
2 – نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم را بر نرخهای مذکور در تبصره 1 مواده 143 و ماده 143 مکررا این قانون طبق مقررات مذبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
3 – نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است بوده نرخ ده درصد ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث
4 – نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی دریایی و هوایی به نرخ 2% بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
5 – نسبت به امالک و حق واگذاری محل 1.5 برابر نرخهای مذکور در ماده 59 این قانون به ماخذ ارزش معاملاتی امالک و یا به ماخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
6 – نسبت به اموال و داراییهای متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و داراییها پرداخت شده است بوده نرخ 10% ارزش ماترک که ماخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به ماخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث
تبصره 1- محسبه و ماخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون 1/1/1395 اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
تبصره 2- نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقه دوم و سوم باشند نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهند شد.
تبصره 3- در صورتی که متوفی و وراث تبعه خارجی باشند اموال و داراییهای متوفی که در ایران واقع است مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.
تبصره 4- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای 2و4و5 این ماده را به اشخاص ثالث و وراث دیگر انتقال دهند علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.
تبصره 5- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.
کمک مفهومی 1- فوت واقعی و فرضی= گواهی فوت صادر شده باشند
کمک مفهومی 2- مانده حساب بانکی فرد در هنگام فوت ضرب در 3%
کمک مفهومی 3- چنانچه جزء سهامداران شرکت یا موسسه خاص باشند ضرب در 1.5% و توضیحات مفصل در ماده 143 داده خواهد شد.
کمک مفهومی 4- اموال سرقفلی حق امتیاز حق اختراع تماما ارزیابی مجدد دادگستری میشود و در 10% ضرب میگردد
کمک مفهومی 5- وسایل نقلیه موتوری مثل تراکتور ماشین سنگین قایق موتوری و … پس از ارزیابی دارایی در 2% ضرب میشوند.
کمک مفهومی 6- چنانچه شخص اموالی در خارج از کشور داشته باشد و پس از مرگ به وراث انتقال یابد مبلغ مالیات پرداخت شده در آن کشور از مبلغ کل اموال کسر و سپس در 10% ضرب میشود این در صورتی است که توسط وصیت نامه دولت وقت ایران متوجه املاک خارج از کشور بشوند
کمک مفهومی تبصره 1: این قانون جهت پرونده های 1 فروردین 1395 به بعد است
کمک مفهومی تبصره 2: این نرخها برای وراث طبقه اول میباشد یعنی پدر مادر اولاد و نوه برای مثال کمک مفهومی 2 نرخ 3%
طبقه دوم نرخهای مذکور دو برابر می شود اجداد خواهر برادر و اولاد آنها نرخ 6%
طبقه سوم نرخ های مذکور 4 برابر میشود عمه عمو دایی خاله و اولاد آنها نرخ 12%
کمک مفهومی تبصره 5: چنانچه این اموال مورد ارث در زمان مرگ شخص به اجاره داده شده باشد باید وراث صبر کنند تا زمان پایان اجاره تمام شود برای بانکها و نهادها چنانچه به شرط تملیک بوده باشد (یعنی اختیار تام به مستاجر داده می شود نسبت به اموال مورد اجاره) میتوانند از همان تاریخ انتقال اجاره نامه جدید با نرخ جدید ثبت شود

دیدگاهتان را بنویسید