ارائه دهنده خدمات مدیریتی ، مشاوره ، اجرا و آموزشی در زمینه های  حسابداری ، مالی ، مالیاتی ، مالیات برارزش افزوده ، تامین اجتماعی ، اداره کار ، ثبت شرکتهاو ثبت مالکیت معنوی