آموزش ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده۱: اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات ميباشند: ۱ -كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا امالك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم. ۲-هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه بیشتر بخوانید