آموزش ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 2– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند: 1– وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی 2– دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تأمین می شود. 3– شهرداری ها ۴ـ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی بیشتر بخوانید

آموزش ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده۱: اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات ميباشند: ۱ -كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا امالك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم. ۲-هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه بیشتر بخوانید