تقسیم بندی مشاغل 95(گروه سوم قسمت دوم)

اهم مشخصات اظهارنامه های مربوط به گروه دوم1-اطلاعات هویتی شامل اطلاعات هویتی و مکانی و مجوز فعالیتهای اقتصادی2-در آمد مشمول مالیات ، بخشودگی های مالیاتی ، معافیت های قانونی و مالیات متعلق3-صورت درآمد و هزینه (اطلاعات خریدو فروش کالا وخدمات بیشتر بخوانید

تقسیم بندی مشاغل ماده 95(گروه سوم قسمت اول)

در خصوص مشاغل صرفاً خدماتی 50 درصد مبالغ تعیین شده فوق الذکر ملاک می باشد یعنی در خصوص شاخص فروش، معیار کمتر از یک میلیارد تومان و در خصوص شاخص درآمد مشمول به میزان پنج برابر، ملاک عمل می باشد. بیشتر بخوانید

تقسیم بندی مشاغل ماده 95(گروه دوم قسمت دوم)

قسمت هفتم -گروه دوماهم مشخصات اظهارنامه های مربوط به گروه دوم1-اطلاعات هویتی شامل اطلاعات هویتی و مکانی و مجوز فعالیتهای اقتصادی2-در آمد مشمول مالیات ، بخشودگی های مالیاتی ، معافیت های قانونی و مالیات متعلق3-صورت درآمد و هزینه (اطلاعات خریدو بیشتر بخوانید

تقسیم بندی مشاغل ماده 95( گروه اول قسمت چهارم)

گروه اول:قسمت چهارماهم مشخصات اظهارنامه های مربوط به گروه اول 1-اطلاعات هویتی شامل اطلاعات هویتی و مکانی و مجوز فعالیتهای اقتصادی2-در آمد مشمول مالیات ، بخشودگی های مالیاتی ، معافیت های قانونی و مالیات متعلق3-صورت حساب سود و زیان4-ترازنامه5-اطلاعات حسابهای بیشتر بخوانید

تقسیم بندی مشاغل ماده 95(گروه اول قسمت سوم)

گروه اول قسمت سوم:مشاغل زیر در هر صورت با هر میزان فروش و هر میزان درآمد (خدماتی و غیرخدماتی) جزء مودیان گروه اولی محسوب می گردند: 1-دارندگان کارت بازرگانی (وارد کنندگان و صادرکنندگان) 2-صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بیشتر بخوانید

تقسیم بندی مشاغل ماده 95 (گروه اول قسمت دوم)

گرو اول قسمت دوم:در خصوص مشاغل صرفاً خدماتی 50 درصد مبالغ تعیین شده فوق الذکر می باشد یعنی در خصوص شاخص فروش، معیار بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون تومان و در خصوص شاخص درآمد مشمول به میزان پنج بیشتر بخوانید

تقسیم بندی مشاغل طبق ماده 95 (قسمت اول گروه اول)

به صاحبان مشاغلی اطلاق میگردد که میزان فروش کالا و خدمات سال قبل آنها بیش از سه میلیارد تومان می باشد چنانچه میزان فروش مودیان مذکور مشخص نباشد، مودیانی در این گروه قرار می گیرند که ده برابر درآمد مشمول بیشتر بخوانید

آیین نامه اجرایی ماده 95

مطابق آیین نامه اجرائی موضوع ماده 95 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغی ، به موجب بخشنامه شماره 200/94/118 مورخ 1394/02/09 این سازمان صاحبان مشاغل را بر اساس  شاخصاها و معیارهایی از قبیل نوع و حجم فعالیت به سه گروه تقسیم بیشتر بخوانید